ایساکو (ارتحال امام)

از نمونه کارهای پرچالش در تبلیغات. ایده پردازی برای دو رویداد مهمِ همزمان که باید به ماموریت برند نیز اشاره شود.
همسفر شما در راه های روشن

تبلیغات محیطی