بانک صادرات (اعتماد سازی)

پس از یک دوره سکوت، کمپین جدیدی از بانک صادرات با سفارش ایجاد حس اعتماد در دوره افولِ بانکداری و گسترش حسِ عَدمِ اطمینان.
کشف کلماتی چون واژه صادرات که با صاد شروع می‌شوند و بار معنایی متناسب با بانک را همراه خود دارند. مانند صیانت، صلابت، صداقت، صمیمیت و در ادامه پرداخت نهایی ایده که در قالب تیزینگ/اوپنینگ اجرا شد. در طراحی گرافیک هم به گونه‌ای عمل شده که متر و معیاری برای"گایدلاین" گرافیکی طرح‌های محیطی پس از این طرح به دست دهد.

تبلیغات محیطی

 

تبلیغات دیجیتال

 هر کلمه علاوه بر بار معنایی خود، می تواند در کنار واژه های دیگر نشسته و تصویر جدیدی بسازد. بانک صادرات ایران، با رویکرد ساخت و پرداخت تصویری از برندش، از قدرت کلمه ها استفاده کرد. صداقت، صمیمیت، صیانت و.. با صاد شروع می شود و به تصویری از صادرات بدل می شود... فاز بسته و باز کمپین دیجیتال بانک صادرات با نقش ایجاد گسترده این تصویر در ذهن مخاطبین دیجیتال طراحی و اجرا شد. در طراحی محتوا، سعی بر این بود که توقع بصری مخاطبین این فضا در نظر گرفته شود و خط اصلی تبلیغات محیطی بانک صادرات حفظ و دیجیتالیزه گردد. در فاز بسته جدول در هم ریخته حروف، با مخفی کردن کلمات در خودش، بهانه ای شد که مخاطبین را دعوت به حدس زدن کلمات می کرد. این پچ پچه در فضای دیجیتال و همزمان بیلبورد های تبلیغات محیطی، دامنه ای گسترده داشت و به توئیتر رسید. با شروع فاز باز کمپین، معما پاسخ داده شد؛ حالا بعد از این کمپین ۲۰ روزه، با درگیر کردن و آماده شدن ذهن ها، می رسیدیم به قدرت این کلمه ها در کنار هم که در ذهن می نشست: صیانت، صمیمیت، صداقت، ... با صادرات شروع می شود.

 

بازخورد کمپین اعتماد سازی بانک صادرات - ۶ الی ۲۶ مرداد ۱۳۹۷

 

۶۰۵٬۰۰۰نمایش

۹۰٬۰۰۰کلیک

۹۷نوبت پست

۲٬۰۰۰ساعت حضور

۵۴۰٬۰۰۰لایک و بازدید

 

طراحی محتوا جهت تبلیغات دیجیتال کمپین اعتماد سازی بانک صادرات

 

تبلیغات دیجیتال کمپین اعتماد سازی بانک صادرات