اپلیکشن باب نو (بیمه حکمت)

تجربه همکاری طرح باران با بیمه حکمت، موجب شد که این شرکت برای طراحی هویت بصری اپلیکیشن بیمه خود با نام "باب نو" به تیم ما اعتماد کند.
برای طراحی نشانگان بصری "باب نو" از نام اپلیکیشن (باب به معنای درب) استفاده کردیم، علاوه بر این برای القای حس اطمینان و اعتماد، " نور تابیده شده از شکاف در" را به نمایش گذاشتیم.
حاصل کار نشانگانی شد، تداعی کننده شکل نوشتاری "باب نو" و ترکیبی کامل از بار معنایی و بار عاطفی مورد نظر برند.
باب نو

ایده پردازی