همراه اول (تبدیل اعتباری به دائمی تابستانی)

داشتن سیم کارت دائمی، یعنی نگران نبودن از اتمام اعتبار و دسترسی نامحدود و.... بی کران. در به تصویر کشیدن شرایط ویژه همراه اول برای تبدیل سیم کارت اعتباری به سیم کارت دائمی، مفهوم بی کرانگی را ایده اصلی طرح قرار داده و "دائمی شدن" را به ورود به دریای بی کران تشبیه کرده ایم.
به اعتباری بی کران وصل شو

تبلیغات محیطی