ایساکو (سانتیمتر به سانتیمتر)

ایساکو و دور جدید برندینگ. تمرکز استراتژی، بر روی محصول (خدمت برند).
از سانتی متر به سانتی متر خودرو تا سانتی متر به سانتی متر جاده و مسیر با شمائیم.
And if you want a doctor
I'll examine every inch of you
"Leonard Cohen"
سانتی متر به سانتی متر با شماییم
 

ایده پردازی

 

 

تبلیغات محیطی