روز کارگر

با دستهای پر توان شماست که می سازیم
برای خدمت، برای مردم
برای خدمت برای مردم

تبلیغات تلویزیونی