بسته های معیشتی

همدلیم تا همیشه
برای خدمت، برای مردم
برای خدمت برای مردم

تبلیغات تلویزیونی