مپنا (سال نو)

وزش باد اسلوگن این پیام نوروزی را به نسیم باد نوروزی رساند، در کنار آسمان آبی و درخشش خورشید.
از نسیم باد نوروزی انرژی میگیریم.

تبلیغات محیطی

بیلبورد سال نو شرکت مپنا نوروز 98