بانک ملی (موزه)

بانک ملی به عنوان یکی از قدیمی‌ترین بانک‌های کشور اسناد و مدارکی از سیستم بانکداری و اقتصادی کشور در اختیار دارد که این اسناد را در موزه‌ی بانک ملی قرار داده است. هدف از ویدئوی ساخته شده علاوه بر آگاهی بخشی، نمایش شکوه، اعتبار و قدمت بانک ملی به عنوان یک سرمایه ‎ی ملی است.

تبلیغات تلویزیونی